مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

لطفعلی آذر بیگدلی 1134 1195 ق

[ لطفعلی آذر بیگدلی 1134 1195 ق، شاعر و نویسنده در اصفهان متولد شد آذر مدتی در خدمت عادل شاه افشار سمت مستوفی و نویسنده داشت در بیست سالگی ش, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


لطفعلی آذر بیگدلی (1134- 1195 ق)، شاعر و نویسنده در اصفهان متولد شد. آذر مدتی در خدمت عادل شاه افشار سمت مستوفی و نویسنده داشت. در بیست سالگی شعر گفتن را آغاز کرد. نخست تخلص والد و سپس نکهت و عاقبت آذر را برگزید و مدتها در کنار شاعرانی همچون هاتف اصفهانی، میر مشتاق، رفیق اصفهانی و صباحی کاشانی از شعرای طراز اول زندیه محسوب می شد. او از شاعران پیشگام نهضت بازگشت به سبک عراقی بود «دیوان» شعرش حدود هفت هزار بیت بود که در تاراج اصفهان از بین رفت وی در سال 1195 ق در قم در گذشت.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : شاعر و نویسنده
والدین و انساب : لطفعلی آذر بیگدلی، فرزند آقاخان بیگدلی شاملو است. آقا خان پدر وی از بزرگان طائفه شاملو بود. صاحب «فرهنگ سخنوران» آذر قمی را آذر بیگدلی می داند در صورتی که شیخ آقا بزرگ تهرانی آذر قمی را آذر بن اخگر می داند که او نیز از فرزند زادگان آذر بیگدلی است با چند واسطه.
خاطرات کودکی : مقارن فتنه افغان والدین لطفعلی آذر بیگدلی، او را به اجبار به قم بردند و پس از چهارده سال اقامت در این شهر در بدو جلوس نادر شاه به دلیل اینکه پدرش به حکومت لار و بنادر خلیج فارس انتخاب شد به شیراز سفر کرد و پس از فوت پدر با عم خود حاجی ولی بیگ مسرور به زیارت و انجام مناسک حج رفت سپس به مشهد و اصفهان نیز سفر کرد و در اصفهان مقیم گردید.
هم دوره ای ها و همکاران : لطفعلی آذر بیگدلی، مدتها در کنار شاعرانی همچون هاتف اصفهانی، میر مشتاق، رفیق اصفهانی و صباحی کاشانی از شعرای طراز اول زندیه محسوب می شد، بود.
زمان و علت فوت : لطفعلی آذر بیگدلی در سال 1195 ق در قم در گذشت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : لطفعلی آذر بیگدلی مدتی در خدمت عادل شاه افشار سمت مستوفی و نویسنده داشت. در بیست سالگی شعر گفتن را آغاز کرد. نخست تخلص والد و سپس نکهت و عاقبت آذر را برگزید و مدتها در کنار شاعرانی همچون هاتف اصفهانی، میر مشتاق، رفیق اصفهانی و صباحی کاشانی از شعرای طراز اول زندیه محسوب می شد.
آرا و گرایشهای خاص : لطفعلی آذر بیگدلی، از شاعران پیشگام نهضت بازگشت به سبک عراقی بود.


آثار :
1 «دیوان» شعرش حدود هفت هزار بیت بود که در تاراج اصفهان از بین رفت
2 آتشکده آذر
ویژگی اثر : تذکره ای نفیس است به نام کریمخان زند .((تذکره آتشکده)) مشتمل است بر دو مجمره در شرح حال 842 تن از شعرای ایران و هند. مجمره اول حاوی یک((شعله)), سه((اخگر)) و یک((فروغ)) است که در آن اطوار و اشعار شاهان و شاهزادگان ایران, توران, هندوستان و چند تن از امرای ترک آمده است. مجمره دوم مشتمل است بر دو((پرتو)) که((پرتو)) اول به افکار و آرای معاصرین مولف اختصاص یافته و((پرتو)) دوم خاتمه کتاب است. گفتنی است این کتاب از روی نسخه چاپ سنگی(بمبئی 1277 ه ) به چاپ رسیده است.
3 دفتر نه آسمان
ویژگی اثر : شرح حال شعرای معاصر آذر
4 ساقی نامه
5 مثنوی یوسف و زلیخا
ویژگی اثر : این مثنوی بر وزن «گلشن راز» مشتمل هزار بر دوازده بیت که از این مثنوی فقط نزدیک هزار و پانصد بیت را خود آذر در آتشکده آورده است.
6 مغنی نامه