مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

محمد اهلی شیرازی

[ محمد اهلی شیرازی، متخلص به اهلی، در حدود سال ۸۵۸ هجری قمری در شیراز زاده شددوران جوانی اهلی از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخته و چو, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


محمد اهلی شیرازی، (متخلص به اهلی)، در حدود سال (858 هجری قمری) در شیراز زاده شد.دوران جوانی اهلی از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخته و چون طبع شعر داشت با سرودن اشعار، شهرت یافت. او از پیروان مذهب شیعه بود که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی، اشعاری در مدح پیامبر و خاندان او سروده است. اهلی به سال (942 هجری قمری) در زادگاه خود در سن هشتاد و چهار سالگی، درگذشت. آرامگاه وی در جوار حافظ شیرازی قرار دارد.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : شعر
تحصیلات رسمی و حرفه ای : محمد اهلی شیرازی ظاهراً از شاگردان علامه دوانی بود و در اغلب علوم عهد خود خاصه در علوم ادبی اطلاعات وافر داشت. توجه وی به آثار مصنوع, خود نشانه ای از همین اطلاعات مختلف ادبی بود وی در صنایع ملفوظ و معمیات وعروض و امثال آنها است.
وقایع میانسالی : دوران جوانی اهلی شیرازی از اوان جوانی به تحصیل علوم و فنون پرداخته و چون طبع شعر داشت با سرودن اشعار، شهرت یافت. او از پیروان مذهب شیعه بود که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی، اشعاری در مدح پیامبر و خاندان او سروده است.
زمان و علت فوت : محمد اهلی شیرازی پس از مرگ شاه اسماعیل به شیراز بازگشت ودرهمان جا درگذشت ودرکنار مزار حافظ دفن گردید. بر روی سنگ قبر او چنین آمده است: «شیخ محمد اهلی شیرازی طاب ثراه به عمر هشتاد و چهار وفات نمود در سنه 942»
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد اهلی شیرازی در جوانی در هرات به خدمت سلطان بایقرا رسید و قصیده معروف مصنوع خودرا در مدح او سرود. سپس به نزد سلطان یقوب آق قویونلو رفت و قصیده مصنوع دومی را مدح وی و مثنوی «شمع و پروانه» را به نام او سرود. پس از جلس شاه اسماعیل صفوی به خدمت او پیوست و قصیده مصنوع سوم را در مدح او مثنوی «سحر حلال» را به نام او سرود.
چگونگی عرضه آثار : محمد اهلی شیرازی در سرودن انواع شعر استاد بود. غزلیات بسیار لطیفی به سبک سعدی سروده و در قصیده سرایی و مثنویات مصنوع مهارت بسزا داشته است. در مدح علیشیر نوایی نیز قصیده ای سروده و در سفر هرات بدو تقدیم کرده است. اهلی، مثنوی مصنوع و معروفی در 520 بیت با سه صنعت مهم: ذوقافیتین – ذوبحرین – انواع جناس، به نام داستان جم و گل سروده است. این مثنوی که به سحرحلال معروف است، چندین بار در بمبئی، تهران و شیراز به چاپ رسیده است. چند بیت از این مثنوی بدین مضمون است: ساقی از آن شیشه منصوردم در رگ و در ریشه من صور دم خواجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل همه یک سر گلیم خواه از لب مسیحا، خواه از زبان ناقوس صاحب دلان شناسند آواز آشنا را


آثار :
1 تحفة السلطان فی منقب النعمان
2 ترجمه مواهب الشریعه
3 دیوان اشعار
ویژگی اثر : این دیوان اشعار مشتمل بر دوازده هزار بیت که تا کنون چاپ نشده است.
4 رسالة فی المعمی
5 رساله عروض و قافیه
6 رساله معما
7 رساله نغز
8 زبدة الاخلاق
9 ساقی نامه
10 سحر حلال
ویژگی اثر : مثنوی
11 سرّالحقیه
12 شمع و پروانه
ویژگی اثر : مثنوی
13 فوائد الفوائد
14 قصاید مصنوعه در مدح امیر علیشیر
15 کلیات اشعار اهلی به کوشش حامد ربانی در فروردین 1344 در 871 صفحه منتشر شد. چند بیت از دیوان او: خندید گل و غنچه شکفت و چمن آراست آن غنچه پژمرده که نشکفت، دل ماست با خار غمم خار گل ای مرغ چمن چیست؟ کاین خار من اندر جگر و خار تو در پاست گلگشت چمن بر دل آزاده بود خوش مرغان چمن را به گل و سرو چه پرواست
16 مجمع البحرین
17 مخزن المعانی