مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

میرزا حبیب اصفهانی

[ میرزا حبیب اصفهانی سال 1315 هق به گواهی زندگینامه خودنوشت او كه در مقدمه دیوان اشعارش آمده در قریه بن چهارمحال از توابع اصفهان به دنیا آمددر ا, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


میرزا حبیب اصفهانی سال 1315 ه.ق به گواهی زندگینامه خودنوشت او که در مقدمه دیوان اشعارش آمده در قریه بن چهارمحال از توابع اصفهان به دنیا آمد.در اصفهان و تهران تحصیل کرد و سپس راهی بغداد شد و مدت چهار سال در آنجا به فراگیری ادبیات و فقه و اصول مشغول بود. وی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت. به همین خاطر در سال 1283 بابت هجویهای که علیه سپهسالار محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقیب قرار گرفت و به دولت عثمانی – ترکیه کنونی – پناه برد و در آنجا به دلیل تسلط به زبان عربی و ترکی و فرانسوی در مدرسه ایرانیان به تدریس پرداخت.میرزا حبیب قبل از سن شصت سالگی در سال 1375 ه.ق درترکیه گذشت .
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : ادیب- مترجم -دستور نویس
تحصیلات رسمی و حرفه ای : میرزا حبیب اصفهانی در اصفهان و تهران تحصیل کرد و سپس راهی بغداد شد و مدت چهار سال در آنجا به فراگیری ادبیات و فقه و اصول مشغول بود. وی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت.
زمان و علت فوت : میرزا حبیب اصفهانی قبل از سن شصت سالگی در سال 1375 ه.ق درترکیه گذشت .
فعالیتهای آموزشی : میرزا حبیب اصفهانی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت. به همین خاطر در سال 1283 بابت هجویهای که علیه سپهسالار محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقیب قرار گرفت و به دولت عثمانی – ترکیه کنونی – پناه برد و در آنجا به دلیل تسلط به زبان عربی و ترکی و فرانسوی در مدرسه ایرانیان به تدریس پرداخت. آنچه که از شواهد و قراین بر میآید، نخستین ترجمهای که از میرزا حبیب اصفهانی یافت شده »مردم گریز« نمایشنامهای از مولیر است که مترجم آن را به صورت نظم درآورده است و کتاب دیگرش »دستور سخن« است. میرزا حبیب اولین کسی بود که برای زبان فارسی دستور زبان نوشت و »دبستان پارسی« اثر دیگر او برای آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان در ترکیه تألیف شده است.


آثار :
1 البسه مولانا نظامالدین محمود قاری یزدی
2 برگ سبز
3 تذکره خط و خطاطان
ویژگی اثر : از دیگر آثار میرزا حبیب کتاب »تذکره خط و خطاطان« است که به زبان ترکی عثمانی تألیف شده که در استانبول به چاپ رسیده بود. این کتاب به منظور آگاهی از تاریخ خطوط اسلامی بویژه خط نستعلیق از بهترین منابع محسوب میشود
4 حکایات و امثال
ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
5 دبستان پارسی
ویژگی اثر : این کتاب اثر دیگر او برای آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان در ترکیه تألیف شده است
6 دستور سخن
7 دیوان اطعمه مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی
8 رهبر فارسی
9 ژیل بلاس
ویژگی اثر : رمان »ژیل بلاس« اثر لوساژ فرانسوی نیز از دیگر ترجمه های میرزا حبیب اصفهانی بود که در اواسط دهه هفتاد به اهتمام… توسط انتشارات مازیار چاپ و منتشر شد.
10 سرگذشت حاجی بابا اصفهانی
ویژگی اثر : اما مهمترین اثری که نام میرزا حبیب اصفهانی را تبدیل به نامی جاودانه کرده، ترجمه »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« اثر جیمز موریه فرانسوی است. این کتاب همچنان توسط ناشران مختلف در ایران چاپ و منتشر میشود. میرزا حبیب کتاب »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« را با نثری شیرین و گیرا و پر از طنز و مثل و اشعار هزلآمیز ترجمه و مکتوب کرده. تا اینکه مجتبی مینوی در سفری به ترکیه عکس آثار خطی و چاپ نشده میرزا حبیب اصفهانی را، در کتابخانه دانشگاه استانبول به دست آورد که ترجمه »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« هم جزو آنها بود. نثر وی از نظر اسلوب زبان و طرز کار از شاهکارهای مسلم زبان فارسی در قرن سیزدهم هجری به حساب میآید.
11 متفرقه
ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
12 مجموعه اشعار
ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
13 مردم گریز
ویژگی اثر : نخستین ترجمهای که از میرزا حبیب اصفهانی یافت شده »مردم گریز« نمایشنامهای از مولیر است که مترجم آن را به صورت نظم درآورده است
14 منتخبات کلیات عبید زاکانی