مجله اینترنتی روزانه

/

تاریخ و آثار تاریخی

/

ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی

[ شاعر در طوس متولد شدوی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ادب فارسی است در شاعری قوی طبع و باریك ان, ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی, شاعر در طوس متولد شد.وی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری قوی طبع و باریک اندیش و ژرف بین بود. و در انتخاب کلمات خوش آهنگ و ترکیبات مأنوس در بحر متقارب استاد بود . ایشان در سال 465ق دار فانی را وداع گفته است.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : شعر
وقایع میانسالی : دوره بلوغ اسدی طوسی مصادف بود با انقلابات خراسان و غلبه سلجوقیان بر آن دیار و بر افتادن حکومت غزنویان، اسدی به علت وجود ناامنی ها راهی آذربایجان شد و در آنجا به مدح امرای محلّی آن سامان پرداخت.
زمان و علت فوت : اسدی طوسی در سال 465ق دار فانی را وداع گفته است.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : به آذربایجان رفت و مداح ابودلف شیبانی شد. او معاصر قطران تبریزی بود. وی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری قوی طبع و باریک اندیش و ژرف بین بود. و در انتخاب کلمات خوش آهنگ و ترکیبات مأنوس در بحر متقارب استاد بود .


آثار :
1 ازکتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» منصور هروی نسخه ای در دست است که به خط اسدی است .
2 قصاید مناظره
ویژگی اثر : چهار مناظره است تحت عنوان «مناظره آسمان و زمین», «مغ و مسلمان », «نیزه و کمان», «شب و روز». این نوع ادبی از ابتکارات وی محسوب شده است.
3 گرشاسب نامه
ویژگی اثر : شامل چهارهزار بیت به تقلید شاهنامه بین سالهای 456تا 458 ق به فرمان امیر ابودلف, پادشاه نخجوان و وزیر او سروده شده است.کتاب حاضر به وزن و شیوه شاهنامه فردوسی سروده شده است و دارای نه هزار بیت است و موضوع این کتاب ، داستان پهلوانی است به نام گرشاسب که به حسب روایات داستانسرایان، عموی نریمان، نیای رستم بوده و در هند و سایر ممالک رزمها کرده و نام خود را به پهلوانی و گردنکشی مشهود ساخته است.
4 لغت فرس
ویژگی اثر : را که قدیمیترین فرهنگ موجود زبان فارسی است و برای اردشیر دیلمسپار نجمی شاعر تألیف کرد