عکس از استخری شامل 200 هزارتن گل و لای و 20000 گالن آب