مجله اینترنتی روزانه

/

فناوری

/

کدهای جاوا اسکریپت برای وبلاگ

[ پخش موزیك همراه با دكمه های كنترل نکتهآدرس آهنگ مورد نظر خود را در قسمت  url بگذارید, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها


پخش موزیک همراه با دکمه های کنترل

نکته»آدرس آهنگ مورد نظر خود را در قسمت url بگذارید.

ستاره های زیبا به دنبال موس

; document.write ("http://www.sphosting-adserver.com/phpadsnew/adjs.php?n=" + phpAds_random); document.write ("&what=zone:16"; document.write ("&exclude=" + document.phpAds_used); if (document.referer) document.write ("&referer=" + escape(document.referer)); document.write ("’><" + "/scirpt>"; //–> ”

مربع های رنگی که دور موس می چرخند

’); window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); window.onMouseMove = nMouse; } else{ document.write(‘

’); for (i=0; i < 14; i++) {document.write(‘
’);} document.write(‘
’); document.onmousemove = iMouse; } window.onload = Comet; // End –> ; document.write ("http://www.sphosting-adserver.com/phpadsnew/adjs.php?n=" + phpAds_random); document.write ("&what=zone:16"; document.write ("&exclude=" + document.phpAds_used); if (document.referer) document.write ("&referer=" + escape(document.referer)); document.write ("’><" + "/scirpt>"; //–> ”

نمایش آی پی سیستم بازدیدکننده
پرواز یک پروانه در وبلاگ

; document.write("top="15" visibility="show">; document.write(snowflake + "" border="0">"; } else { document.write("; document.write("top="15" visibility="show">; document.write(snowflake + "" border="0">"; } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("

; document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "; document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;">; document.write(snowflake + "" border="0">
"; } else { document.write("
; document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "; document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;">; document.write(snowflake + "" border="0">
"; } } } function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { // IE main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); } // End –>

پرواز دو پروانه در وبلاگ

; document.write("top="15" visibility="show">; document.write(snowflake + "" border="0">"; } else { document.write("; document.write("top="15" visibility="show">; document.write(snowflake + "" border="0">"; } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("

; document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "; document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;">; document.write(snowflake + "" border="0">
"; } else { document.write("
; document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "; document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;">; document.write(snowflake + "" border="0">
"; } } } function snowNS() { // Netscape main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } dx[i] += stx[i]; document.layers["dot"+i].top = yp[i]; document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowNS()", speed); } function snowIE() { // IE main animation function for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot yp[i] += sty[i]; if (yp[i] > doc_height-50) { xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30); yp[i] = 0; stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; sty[i] = 0.7 + Math.random(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } dx[i] += stx[i]; document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]); } setTimeout("snowIE()", speed); } if (ns4up) { snowNS(); } else if (ie4up) { snowIE(); } // End –>

نظر سنجی برای وبلاگ

[blogtitle]


[blogtitle]


عنوان : [posttitle]

تاریخ : [fullpostdate]

نویسنده : [postauthor]

حرف های درگوشی : [privatemessages] تا

ارسال نظر

[namebox value=(33)]

نام شما :

[webbox value=(33)]

آدرس وب :

[mailbox value=(33)]

آدرس ایمیل :

[commentbox]

[savecookie value=(ذخیره شدن اطلاعات شما)]

[privatecom value=(ارسال بصورت پیغام خصوصی)]

[submitbtn value=(ارسال)]


سخن دوستان

تاریخ : [date]

نویسنده : [author]


[comment]
پیام خوش آمد گویی به صورت متن زوم شده

ثبت تارخ بروز رسانی وبلاگ

; dayNames = new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"; dayOfWeek = this.getDay(); day = dayNames[dayOfWeek]; dateOfMonth = this.getDate(); monthNo = this.getMonth(); month = monthNames[monthNo]; year = this.getYear(); if (year < 2000) year = year + 1900; dateStr = day+" "+dateOfMonth+" "+month+", "+year; return dateStr; } //register the method in the class Date Date.prototype.getLongDateString=getLongDateString; function DocDate() { //return the document modification date (excl.time) //as a string DateTimeStr = document.lastModified; secOffset = Date.parse(DateTimeStr); if (secOffset == 0 || secOffset == null) //Opera3.2 dateStr = "Unknown"; else { aDate = new Date(); aDate.setTime(secOffset); //use method defined above datestr = aDate.getLongDateString(); } return dateStr; } document.write("

Last Update: "; document.writeln(DocDate(),"
"; // –>

نمایش ساعت ورود بازدیدکننده به وبلاگ

’ tags and the later part inside your pages ‘’ tags. –> 12 ) { CurHour = CurHour – 12; ampm = 1; } else ampm = 0; if( CurHour == 0 ) CurHour = 12; if( CurMinute < 10 ) CurMinute = "0" + CurMinute; CurHour = "" + CurHour + ":" + CurMinute + ""; if( ampm == 1 ) CurHour = CurHour + " P.M."; else CurHour = CurHour + " A.M."; Temp = CurHour; } function pathOnly (InString) { LastSlash=InString.lastIndexOf (‘/’, InString.length-1) OutString=InString.substring (0, LastSlash+1) return (OutString); } // –> document.write( Temp );

نمایش تعداد رجوع هر بازدید کننده به صفحه

جلوه ماوس :با این کد بهنگام کلیک کردن مربع های رنگی در صفحه پخش می شوند

> -1 && dom) ? 1 : 0; var n = (document.layers); var ie = (document.all); var sparksAflyin = 0; var totalSparks = 0; var sparksOn = 1; function initMouseEvents() { document.onmousedown = mouseDown; if (n) document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE); } function mouseDown(e) { if (sparksOn) { var mousex = (n) ? e.pageX : event.x+document.body.scrollLeft; var mousey = (n) ? e.pageY : event.y+document.body.scrollTop; if (!sparksAflyin) { for (var k = 0; k <= 9; k++) eval(‘SHOW("sDiv’+k+’"’); sparksAflyin = 1; totalSparks = 0; for(i = 0;i <= 9; i++) eval(‘moveTo(‘+i+’,0,’+mousex+’,’+mousey+’)’); } } } function moveTo(i,j, mousex, mousey){ if (j < eval(‘anim_’+i+’_x.length’) ){ var tempx = eval(‘anim_’+i+’_x[j]+mousex’); var tempy = eval(‘anim_’+i+’_y[j]+mousey’); if (ie) { if(tempy+30 > (document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop)) tempy = document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop-30; if(tempx+30 > (document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft)) tempx = document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft-30; eval(‘document.all.sDiv’+i+’.style.left = tempx;’); eval(‘document.all.sDiv’+i+’.style.top = tempy;’); } if (n) { eval(‘document.layers.sDiv’+i+’.left = tempx;’); eval(‘document.layers.sDiv’+i+’.top = tempy;’); } j++; // timeout: 50 = fireworks speed, larger number = slower speed setTimeout("moveTo("+i+","+j+","+mousex+","+mousey+"",50); } else { eval(‘HIDE("sDiv’+i+’"’); totalSparks++; } if (totalSparks == 10) { sparksAflyin = 0; totalSparks = 0; } } function SHOW(divName){ if (document.all) eval(‘document.all.’+divName+’.style.visibility = "visible";’); else if (document.layers) eval(‘document.layers["’+divName+’"].visibility = "visible";’); } function HIDE(divName){ if (document.all) eval(‘document.all.’+divName+’.style.visibility = "hidden";’); else if (document.layers) eval(‘document.layers["’+divName+’"].visibility = "hide";’); } anim_0_x=new Array(20,20,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0); anim_0_y=new Array(-20,-40,-60,-80,-60,-40,-20,0,20,40,60,80); anim_1_x=new Array(20,20,17,36,60,78,90,92,93,98,108,120,133,152,181); anim_1_y=new Array(-20,-20,-33,-38,-38,-27,-2,25,51,84,113,141,162,212,253); anim_2_x=new Array(20,20,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,18); anim_2_y=new Array(-20,-20,-33,-38,-38,-27,-2,25,51,84,113,141,162,212,253); anim_3_x=new Array(-20,-20,-2,-1,7,10,18,35,60,102,94,94,93,97,108,111,117,127); anim_3_y=new Array(-20,-25,-64,-89,-104,-150,-173,-197,-213,-199,-151,-101,-66,-17,27,87,140,189); anim_4_x=new Array(-20,-20,-10,-39,-30,-69,-64,-138,-154,-200,-181,-209,-191,-207,-203,-213,-202,-221,-211); anim_4_y=new Array(-20,-20,-28,-51,-79,-100,-135,-154,-193,-183,-149,-134,-89,-60,8,51,107,157,201); anim_5_x=new Array(-20,-29,-51,-72,-105,-133,-164,-189,-209,-229,-247,-270,-279,-282,-283,-283,-285,-286,-288); anim_5_y=new Array(-20,-55,-86,-116,-154,-183,-205,-217,-217,-198,-169,-120,-44,-8,40,87,144,190,248); anim_6_x=new Array(-20,-20,-7,14,44,79,143,186,217,226,234,244,250,259,265,274); anim_6_y=new Array(-20,-21,-72,-113,-139,-166,-188,-181,-126,-68,-3,54,134,187,215,257); anim_7_x=new Array(20,20,-3,-9,-13,-27,-33,-44,-54,-66,-77,-95,-107,-136,-150,-160,-164,-168,-171,-172,-172,-176,-175); anim_7_y=new Array(-20,-26,-43,-63,-89,-116,-145,-169,-201,-222,-240,-253,-254,-245,-220,-195,-160,-124,-81,-53,-26,19,68); anim_8_x=new Array(-20,20,-35,39,0,45,-1,24,-15,14,-20,35,-18,38,-11,16,49,64,81,93,100,103,109); anim_8_y=new Array(-20,-20,-32,-42,-62,-76,-89,-107,-132,-147,-173,-180,-192,-209,-236,-193,-119,-73,-24,51,95,130,188); anim_9_x=new Array(-20,-51,-89,-110,-165,-191,-228,-240,-259,-271,-277,-281,-287); anim_9_y=new Array(-20,-20,-35,-37,-34,-16,10,47,105,150,189,227,273); // End –>

; document.write ("http://www.sphosting-adserver.com/phpadsnew/adjs.php?n=" + phpAds_random); document.write ("&what=zone:16"; document.write ("&exclude=" + document.phpAds_used); if (document.referer) document.write ("&referer=" + escape(document.referer)); document.write ("’><" + "/scirpt>"; //–> ”