>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

هنگامی که سخن از تعرض و یا همان تجاوز جنسی به میان می آید در ذهن اغلب افراد برقراری رابطه جنسی یک مرد رذل با یک دختر و یا زن دست و پا بسته نقش میبندد اما تعرض جنسی ابعاد و طیف گسترده تری دارد.

تعریف تعرض جنسی
در برگیرنده هر گونهتماس جنسی، اعم از بوسیدن، لمس کردن، نوازش کردن و مقاربت که بدون رضایت طرف مقابل صورت میپذیرد. تعرض و تجاوز جنسی یک جرم محسوب گردیده و لطمات جبران ناپذیری از لحاظ روحی وروانی و یا جسمانی به قربانی وارد میسازد.

تعریف عام رضایت
فردی توافق میکند و یا به فرد دیگری اجازه میدهد تا کاری را انجام دهد. موافقت به انجام عملی مبتنی بر آگاهی و دانش کافی از آن عمل و پیامدهای احتمالی آن. در حالی که گزینه "نه" گفتن همواره برای فرد محفوظ باقی میماند.

تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)
توافق آزادانه برای برقراری رابطه جنسی. (که شرایط تعریف عام رضایت را نیز در برمیگیرد)

نکته: رضایت می باید برای هر گونه تماس و فعالیت جنسی جلب گردد.

نکته: تماس جنسی یک پروسه است. بنابراین برای آغاز هر مرحله باید اجازه گرفته شود. مثلا پس از اینکه فردی شما را در آغوش گرفت به معنی این نیست که شما مجاز هستید تا انتهای مسیر که همان مقاربت باشد پیش روید. پس از در آغوش گرفتن حتی برای بوسیدن فرد نیز باید از او سوال کنید که آیا عمل شما با رضایت وی همراه است یا خیر.

نکته: رضایت میتواند در هر لحظه و هر مرحله از تماس جنسی بازپس گرفته شود. مثلا چنانچه همسر شما رضایت داد تا وی را ببوسید اما پس از چند دقیقه وی از تصمیم خود پشیمان شد و تقاضای توقف رفتار شما را کرد شما حق ندارید به عمل خود ادامه دهید.

نکته: عمل بوسیدن، در آغوش گرفتن و نوازش کردن الزاما نباید به مقاربت ختم شوند.

نکته: رضایت برای یک مورد تماس جنسی الزاما رضایت برای تماس های جنسی بیشتر در آینده نیست. رضایت برای برقراری رابطه جنسی امروز، رضایت مادام العمر برای رابطه جنسی نمیباشد. ممکن است فرد پس از یک بار برقراری رابطه جنسی از کرده خود پشیمان گردد شما حق ندارید با این تصور که دیگر کار از کار گذشته هر زمان که مایل بودید با وی رابطه جنسی برقرار کنید.

نکته: سکوت، روابط جنسی پیشین، تصور شما از راضی بودن طرف مقابل، رضایت محسوب نمیگردند.

نکته: هیچگاه در صورتی که ترید و دودل بودید و یا احساس کردید همسر شما نیز مردد و دو دل است اقدام به برقراری رابطه جنسی نکنید چراکه به احتمال زیاد هر کدام از شما و یا هر دو از کرده خود دیر یا زود پشیمان خواهید شد.

نکته:"شاید" به معنی "بله" نیست. "نه" یعنی "نه". "نه" به معنی "شاید" نیست.

شرایط رضایت در یک رابطه جنسی به قرار زیر می باشد:

1-هر دو طرف کاملا هشیار باشند.

2- هر دو طرف بطور برابر آزادی عمل داشته باشند. عاری از هرگونه اجبار و تحمیل باشد.

3-هر دو طرف آشکارا از قصد و نیت خود آگاهی داشته و درباره قصد و نیت خود با یکدیگر گفتگو کرده باشند.

اکنون میتوانیم مفهوم تعرض جنسی را مطابق با اصل رضایت بهتر درک کنیم. اگر شما در شرایط زیر با فردی رابطه جنسی برقرار کنید در واقع وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده اید و مجرم میباشید:

1- با فردی که هنوز به سنی نرسیده است که بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد. حتی اگر شما با یک دختر 17 ساله، حتی با رضایت وی، رابطه جنسی برقرار کنید در واقع وی را مورد تعرض قرار داده اید چراکه وی هنوز قادر به اتخاذ تصمیمات معقول و همسو با مصالح و منافع خود نیست و شاید از عواقب عمل خود آگاهی کافی نداشته باشد.

2-چنانچه فرد خواب آلود و یا بی هوش باشد.

3-چنانچه با تهدید وارعاب همراه باشد.

4- چنانچه فرد تحت تاثیر الکل، مواد مخدر و یا روانگردان قادر به تصمیم گیری نبوده و یا قادر به مقاومت نباشد.

5-زمانی که فرد ابتدا عدم رضایت خود را از هر گونه تماس جنسی اعلام کرده، اما شما با ترغیب و شستشوی مغزی وی سرانجام وی را راضی به برقراری رابطه جنسی کرده باشید.

6-زمانی که در نوشیدنی قربانی داروی خواب آور ریخته و مخفیانه وی را مورد تعرض قرار دهید. و یا با علم به اینکه وی پس ازمصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر دیگر قادر به مقاومت نیست و یا آسانتر به رابطه جنسی تن خوهد داد، مصرانه وی را به مصرف اینگونه مواد ترغیب کنید.

کلید رضایت = گفتگوست: به موقع، صادقانه و قاطعانه حرف خود را بزنید.
منبع : مردمان

رضایت جنسی در روابط