>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

گل را یک روز ، تو را هر روز ، گل را تا وقت پژمردن ، تو را تا وقت مردن ، دوستت دارم.

بوسه تنها تصادفی است کخ خسارتی ندارد "تقدیم تو باید"

یک روز رسد خوشی به اندازه کوه ، یک روز رسد غمت به اندازه دشت ، افسانه زندگی چنین است مهربانم ، در سایه کوه باید از دشت گذشت

بند شلوارتم رفیق ولم کنی آبرتو می برم. جدیدترین SMS تهدید آمیز

اسمتو نوشتم رو سیگار تا بسوزه وقتی که تموم شد منم فراموشت کنم ولی نمی دونستم با هر پک زدن به سیگار اسمت میره تو نفسم

اس ام اس روز 59