شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

مجله اینترنتی روزانه

/

مطالب عاشقانه

/

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

[ باشی دیگر, منه     سبز, خصوصیت, میکشم این, بیصدا کنار, نمیشم فقط, ناراحت, هیچوقت از, زندگیم, زند     من, حرف, کشد و, نفس, اند مردی, دسته, ها تنها دو, مرگ, جدید   تمامی, پراحساس, شعرهای, کسی, شعر, عکسهای, معتاد, اعتیاد, جدید, خانه, دختر, عشق, عاشقانه, ]

>>> تنوعی شگفت انگیز از ساعت های دیواری فانتزی و مدرن "" بیش از 150 طرح ""
خودت خونت رو دیزاین کن >> ورود به دنیای ساعت ها

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

تمامی مرگ ها
تنها
دو دسته اند
مردی نفس نمی کشد
و زنی که حرف نمی زند….

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

من تو زندگیم هیچوقت

از کسی ناراحت نمیشم

فقط بیصدا
کنار میکشم
این خصوصیت منه…

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه ات
زانـــو مـــیزند…

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

دست هایت پل آرزوهاے من
آغوشت امن تـرین جاے دنیـا
نوازش هایت مرهم ڪهنـہ زخـم هایم
چشم هایت ساـᓗـل آرامش دل طو؋ـان زدہ ام
پلڪ نزن ، بگذار اسارتم را بـہ نظارہ بنشینم
واما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
وااااے اگر سهم من از زنـدگے تو باشـے
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم ر؋ـت

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

عشق من
آری…
قبول ڪن
شعرڪلامے براے پرڪردن وقت نیست
شعر…
تنها ڪلام عشق من بـہ توست.

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

دیگر معتاد شدہ ام .
مرا دیگر توان ترڪ نیست .
ڪمپ ها همـہ جوابم ڪرده اند .
می گویند تنها راـہ درمانم « تو » هستے .
آخر می دانے ، من انتظار آمدنت را ڪشیدہ ام .
ڪمپ ترڪ اعتیاد من با همـہ ڪمپ ها ؋ـرق می ڪند.
ڪمپ ترڪ اعتیاد من یعنے یڪ خانـہ باشد ؛
با یڪ اتاق بـہ سرپرستے تو .
شب ڪنم روز ها را در آغوشت ؛
صبـᓗ ها بیدار شوم با بوسـہ تو .

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

جهان اگر بـہ رویم چشم ببندد
دیگر هیچ چیز دوست داشتنى
وجود ندارد!
جهان چشم هاے مردیست
کـہ دوستش دارم..

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

بوسـہ هاے من …
مالیات مردے ست
ڪـہ ڪارش دوست داشتن است
بوسـہ هاے من
ڪاملا قانونے ست

 

شعرهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

بوسـہ میخواهد دلم

طـ؋ـرہ چرا

این همـہ شعر و غزل

تسڪین نمے بخشد مرا

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین عکسهای عاشقانه و با احساس

 

عاشقانه ترین عکس های پر احساس

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

بهترین عکس های عاشقانه دونفره

عکسهای عاشقانه و پراحساس جدید