خانه / تمام مطالب مرتبط با

احکام خمس


خرید اینترنتی کفی افزایش قد


سئوال1.برای چند چیز خمس واجب است؟ جواب _ در هفت چیز خمس واجب است: اول _ منفعت کسب، دوم _ معدن، سوم _ گنج، چهارم _ مال حلال مخلوط با حرام، پنجم _ جواهری که به وسیله غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید، ششم _ غنیمت جنگ، هفتم _ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 1_ منفعت کسب س 2. هر گاه انسان از تجارت، یا منفعت و یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورد چه وظیفه ای...

ادامه مطلب