حلقه های ازدواج ضد تقلب ! + عکس در انگلیس حلقه هایی ساخته شده که آن را " ضدتقلب " نام گذاشته اند . زوج هایی که این حلقه ها را به انگشت می کنند کلمه "مزدوج " روی انگشت شان باقی می ماند که اثر آن در صورت برداشتن حلقه روی انگشت می ماند. این حلقه ها باعث می شوند برخی زوج ها به راحتی نتوانند به دروغ ادعای مجردی کنند.

حلقه های ازدواج ضد تقلب ! + عکس حلقه های ازدواج ضد تقلب ! + عکس